Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden diensten Puur in Balans

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: bedrag in euro, welke als aanbetaling voor deelname aan een retraite of training geldt en van tevoren schriftelijk bekend wordt gemaakt.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Puur in Balans, praktijk voor persoonlijke groei gehanteerde algemene voorwaarden, welke gepubliceerd zijn op de website van Puur in Balans, praktijk voor persoonlijke groei (www.puurinbalans.com), hierna te noemen Puur in Balans.

1.3 Deelnemer: degene die een door Puur in Balans georganiseerde les, coaching traject, workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen.

1.4 Puur in Balans, gevestigd te Hoofddorp, inschrijving kamer van koophandel 514124540000.

1.5 Coaching sessie: een door Puur in Balans gegeven coaching sessie

1.6 Les: een bij Puur in Balans te geven of gegeven Yoga les

1.7 Retraite: een door Puur in Balans georganiseerde retraite.

1.8 Training: een bij Puur in Balans te geven of gegeven training

1.9 Website: de website van Puur in Balans.

1.10 Workshop: een bij Puur in Balans te geven of gegeven workshop.

1.11 Prijs: de totale prijs van een geleverde dienst van Puur in Balans, inclusief de aanbetaling.

1.12 Cursusgeld Yoga les 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag per periode dat schriftelijk is gecommuniceerd. Het bedrag dient te zijn ontvangen door Puur in Balans 14 dagen na de factuurdatum. Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de lessen, coaching sessies, workshops, trainingen en retraites bij Puur in Balans. Door deelname aan een les, coaching sessie, workshop, training of retraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Puur in Balans kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.  Puur in Balans zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Huisregels

3.1 Onze locaties zijn rookvrij en alcohol- en drugsgebruik zijn tijdens of voorafgaand aan een les, coaching, workshop, training of retraite niet toegestaan.

3.2 Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde binnen onze organisatie. Puur in Balans is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3.3 Puur in Balans heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een les, coaching, training, workshop of retraite een ‘warm thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid, reinheid en gezelligheid. Naast onze eigen huisregels gelden en respecteren wij de regels  van de accommodatie.

3.4 Verwacht wordt dat iedereen op tijd is voor de les, coaching sessie, workshop, training of de dagelijkse groeps activiteiten bij een retraite. Bij geen deelname aan activiteiten, graag vooraf telefonisch melden bij Jeaniëlle, via 06-11014686 (app, sms of per telefoon).

3.5 Draag schone en makkelijk zittende kleding.

3.6 Doe je schoenen uit voordat je een yoga en/of meditatie studio betreedt.

3.7 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Puur in Balans niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

3.8 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de aangegeven stilte momenten niet te praten en op andere momenten zachtjes te praten.

3.9 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Jeaniëlle, tijdens een les, coaching, training, workshop of retraite reclame te maken voor eigen commerciële doeleinden of andere deelnemers een reading,- coaching,- of healing sessie te geven tijdens de les, workshop, training of retraite.

4. Boekings- en annuleringsvoorwaarden    

4.1 Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor een les, coaching, workshop, training of retraite gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betalingsverplichting voor de betreffende les, coaching, workshop, training of retraite, verschuldigde cursusgeld.

4.2 Een deelnemer kan aan een les, coaching, workshop, training of retraite deelnemen nadat Puur in Balans het volledige bedrag voor deelname aan de les, coaching, workshop, training of retraite ontvangen heeft. Tenzij van tevoren schriftelijk anders vermeld.

4.3 De aanbetaling voor training of retraite van 50% van het totale verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij anders schriftelijk vermeld. Bij boekingen van een retraite minder dan 60 dagen voor aanvang dient het totale bedrag per omgaande betaald te worden, tenzij anders schriftelijk vermeld. Bij boekingen voor een training minder dan 30 dagen voor aanvang van de training dient het totale bedrag per omgaande betaald te worden, tenzij anders schriftelijk vermeld. Bij niet tijdige betaling heeft Puur in Balans het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting. Zie ook artikel 4.6.
Het resterende bedrag van de training of retraite prijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training en 60 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan aan Puur in Balans, tenzij van tevoren anders schriftelijk vermeld. Een deelnemer kan aan een training of retraite deelnemen, nadat de deelnemer de volledige prijs van de dienst heeft betaald.

4.4 Puur in Balans heeft het recht een les, training, workshop of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Puur in Balans heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het al betaalde cursusgeld, dat Puur in Balans binnen 5 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.5 Annulering van deelname aan een training of retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4.6 Indien de boeking voor een retraite door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

•    Bij annulering tot de 120e (exclusief) kalenderdag vóór de vertrek dag: 10% van de totale aanschafprijs/reissom van een retraite;
•    Bij annulering vanaf de 120e tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de totale aanschafprijs/reissom van een retraite;
•    Bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 80% van de totale aanschafprijs/reissom van een retraite;
•    Bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrek dag: 100% van de totale aanschaf prijs of totale reissom van een retraite;
•    Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige aanschafprijs of reissom van een retraite.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Puur in Balans op tijd en in goede orde is ontvangen.

Indien de boeking voor een training door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

•    Bij annulering tot de 30ste (exclusief) kalenderdag vóór aanvang training: 10% van de totale aanschafprijs van de training;
•    Bij annulering vanaf de 30ste tot de 15de kalenderdag (exclusief) vóór aanvang training: 50% van de totale aanschafprijs;
•    Bij annulering vanaf de 15de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór aanvang training: 75% van het totale bedrag ;
•    Bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) vóór aanvang training: 100% van het totale bedrag;
•    Bij annulering op de dag van de training of later: de volledige aanschafprijs van de training

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Puur in Balans op tijd en in goede orde is ontvangen.

Bij annulering van een coaching gesprek gelden de volgende voorwaarden:
•    Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt waarbij gestreefd wordt de afgesproken gespreksinterval te handhaven.
•    Bij afzeggingen van individuele advies- en coaching gesprekken door cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van het coaching tarief  in rekening gebracht bij de client.
•    Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht, wordt 25% van het coaching tarief in rekening gebracht. Deze afzeg termijn geldt niet voor een  intakegesprek. Indien een afspraak meer dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Puur in Balans op tijd en in goede orde is ontvangen.

Voor de Yoga lessen gelden de volgende afspraken:

Opzegtermijn:
 Puur in Balans hanteert een opzegtermijn van een maand, ingaande op het moment van schriftelijke opzegging.

Vakanties 
In principe wordt er op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven. Hiervan kan worden afgeweken.

Gemiste lessen 
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in overleg met docent en op basis van beschikbaarheid.

4.7 Puur in Balans heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les, coaching sessie, workshop, training of retraite.

4.8 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Puur in Balans niet opvolgen, kunnen uit de les, coaching, training, workshop of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van aanschafprijs of reissom.

4.9 Deelname aan een les, coaching, workshop, training of retraite is geheel op eigen risico. Puur in Balans is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

4.10 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Puur in Balans, is iedere aansprakelijkheid van Puur in Balans voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Puur in Balans meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

4.11 Eventuele aansprakelijkheid van Puur in Balans is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Puur in Balans wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

4.12 Ten aanzien van producten en diensten die Puur in Balans van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

4.13 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

4.14 Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de les, coaching, workshop, training of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Puur in Balans.

4.15 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Jeaniëlle van Osnabrugge. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Puur in Balans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan coaching, training, workshops en/of retraites bij, of verzorgd door Puur in Balans.

5.2 Puur in Balans werkt met ervaren docenten en zorgen altijd voor lessen, coaching sessies, trainingen, workshops en retraites van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training, workshop of retraite. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door, Puur in Balans, aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.  Puur in Balans adviseren het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
•    Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
•    Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, training, workshop of retraite.
•    Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
•    Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
•    Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
•    Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
•    Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
•    Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

5.3  Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de retraite dienen per ommegaande aan Puur in Balans te worden gemeld.

5.4 Als u onder behandeling bent van een psychiater of psychotherapeut is het raadzaam eerst contact op te nemen met deze specialist of deelname aan een les, coaching, workshop, training of retraite binnen uw behandeling past.

5.5 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

5.6 De yoga & meditatiesessies en de voorlichting, zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

5.7 Van de coaching cliënt wordt verwacht dat hij of zij bereid is zaken die aan de orde zijn te bespreken en te overdenken, de eigen grenzen te verkennen en de ondersteunende opdrachten te maken. De cliënt is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigen keuzes en daaruit voortvloeiende consequenties in zijn/haar leven en omstandigheden. De coach is geenszins aansprakelijk voor mogelijke consequenties voor cliënt of betrokken derden die voortvloeien uit beslissingen die de klant neemt omtrent zijn/haar leven en/of levenshouding. De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de cliënt, waarbij wel een scala aan mogelijkheden kan worden besproken om het proces van inzichtvergroting en het keuzeproces van de cliënt te ondersteunen.

5.8 Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de betreffende cliënt daarop attenderen en aangeven, ook bij een eventuele opdrachtgever, dat consult elders wenselijk is.

5.9 Indien de coach de werkgever van een coaching cliënt als opdrachtgever heeft, zal bij rapportage aan de opdrachtgever de beroepsgeheimhouding in acht worden genomen. Dit houdt in dat alleen wordt gerapporteerd over voortgang en bereikte doelen, en niet over strikt persoonlijke kwesties. Een rapportage naar opdrachtgever of werkgever wordt vooraf ter lezing aan coaching cliënt aangeboden en gaat uitsluitend uit na diens akkoord.

5.10 Deelnemer verklaart hierbij af te zien van claims tegen Puur en Balans en zijn trainers voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband gebracht kan worden met deelname aan de les, coaching, retraite, training of workshop.

6. Persoonsgegevens

6.1 Puur in Balans verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van een bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Puur in Balans gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.2 T.b.v. De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Puur in Balans een Privacy Statement of privacyverklaring opgesteld. Deze zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en zijn te vinden op: http://www.puurinbalans.com/index.php/contact/privacyverklaring

6.3 Puur in Balans geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Uitzondering hierop is het verstrekken van de voor- en achternaam aan de accommodatie waar de retraite plaats vindt t.b.v. de reservering van kamers.

7 Toepasselijk recht en geschillen beslechting

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Hoofddorp. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Contact

Voor vragen of het aanvragen van een proefles kunt u mailen
naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur een app bericht naar 
06-11014686.
Ik reageer binnen 48 uur.